Program „Uśmiech”

Program Uśmiech – mały grant dla domów dziecka i okien życia

Skład Zarządu i Rady

Prezesem Zarządu jest Agnieszka Wasilewska. Do Rady Fundacji należą: Szymon Dziubicki, Miłosz Marczuk, Tomasz Janka oraz Paweł Pawłowski.

Powołanie Fundacji

Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu istnieje od 2019 roku w naturalny sposób kontynuując tradycję wieloletniej działalności prospołecznej Fundatora Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. istnieje od 2019 roku, w naturalny sposób kontynuując tradycję wieloletniej działalności prospołecznej Fundatora Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., wspierającego przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji i odgrywającego ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wartości wyznawane przez spółkę, takie jak zrównoważony rozwój i odpowiedzialny pracodawca, są wyznacznikiem dla codziennej działalności Fundacji.

Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. powstała z myślą o tym, aby odważnie realizować wszelkie inicjatywy mające na celu wsparcie i rozwój społeczności lokalnych.

Celem Fundacji są troska o naukę i edukację, kulturę i tradycję oraz sport i zdrowie. Wspieramy domy dziecka, osoby niepełnosprawne, szpitale, zakłady lecznicze, instytucje i inicjatywy działające na rzecz dobra publicznego. Pomagamy realizować ważne społecznie inicjatywy i ciekawe projekty mające na celu krzewienie polskiego dziedzictwa kulturowego, artystycznego oraz gospodarczego.

Masz pomysł?

Potrzebujesz wsparcia finansowego projektu?

Poproś o wsparcie FARP

WIZJA FUNDACJI AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU

Fundacja buduje partnerskie relacje i rozwija swoje programy na drodze dialogu z interesariuszami. Zamierza być wiodącym partnerem w obszarze prowadzonych działań.
Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. realizuje w imieniu Fundatora krótkoterminowe i długofalowe programy w ramach trzech głównych obszarów:

     Nauka i edukacja

           

   Kultura i tradycja

    Sport i zdrowie

MISJA FUNDACJI AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

W swoich działaniach Fundacja chce docierać do wszystkich, którzy mogą potrzebować naszego wsparcia oraz do wszystkich, dla których to wsparcie może okazać się niezbędne. Naszym celem jest promowanie aktywności obywatelskiej i premiowanie inicjatyw społecznych, które mają na celu działanie dla wspólnego dobra. Swoimi czynami chcemy dążyć do wzmocnienia tożsamości narodowej i stworzenia takich warunków funkcjonowania społecznego, które będą przeciwdziałały wykluczeniu z powodu wieku czy niepełnosprawności. Naszym celem jest służba ukierunkowana na wypracowywanie wspólnych korzyści. Aby w pełni wykorzystać potencjał Fundacji, chcemy zaoferować Państwu wsparcie w wybranych obszarach programowych i wykorzystać warunki stworzone przez Fundatora na działanie dla dobra publicznego.

Eugeniusz Kwiatkowski

Patron Fundacji ARP

 

Polski chemik, wicepremier, minister przemysłu i handlu, minister skarbu. Kierował opracowaniem 4-letniego planu inwestycyjnego przewidującego rozbudowę infrastruktury. Symbol wielkich dokonań w międzywojennej Polsce.

Eugeniusz Kwiatkowski ukończył jezuickie gimnazjum, studiował na Politechnice Lwowskiej, a następnie w Monachium. Już w czasie studiów działał w konspiracyjnych zrzeszeniach polskich studentów. Walczył w Legionach Polskich, pozostał w wojsku do 1921 roku.

Jeszcze w trakcie I wojny światowej pełnił funkcję zastępcy dyrektora Gazowni Lubelskiej. Ignacy Mościcki zarekomendował go na stanowisko ministra przemysłu i handlu w rządzie Kazimierza Bartla. Kwiatkowski przyjął tekę i był ministrem do 1930 roku. Na czas jego urzędowania przypadła budowa portu w Gdyni, na którą zostały przeznaczone ogromne środki. Kwiatkowski jako minister wspierał również budowę polskiej floty handlowej.

W 1931 roku zrezygnował z mandatu poselskiego w Sejmie Śląskim i został dyrektorem Państwowych Fabryk Związków Azotowych w Chorzowie i Mościcach. Od 1935 roku Eugeniusz Kwiatkowski pełnił funkcję wicepremiera i ministra skarbu. Włączył się w działalność Obozu Zjednoczenia Narodowego. Stał się szeroko znany jako autor koncepcji rozwoju handlu morskiego.

Od 1937 roku patronował Centralnemu Okręgowi Przemysłowemu. Uznawał, że zacofanie polskiej gospodarki mogą zmienić wyłącznie wielkie projekty. Opowiadał się za szybkim uprzemysłowieniem kraju i reformą rolną. Był zwolennikiem interwencjonizmu państwowego w dziedzinie cen płodów rolnych, oddłużania rolnictwa i inwestycji publicznych.

Fundatorem jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., będąca w Grupie PFR

Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa 

Występując o dotację należy wypełnić Wniosek o wsparcie  w formie elektronicznej.
Wnioski kierowane do Fundacji w formie papierowej nie są rozpatrywane.
Brak odpowiedzi Fundacji w terminie 30 dni oznacza nieprzyjęcie wniosku i nieudzielenie wsparcia.
Fundacja nie jest zobowiązana do uzasadnienia odmowy przyznania wsparcia.

Klauzula Rodo

Polityka Prywatności

 

 Aby ubiegać się o dofinansowanie  należy wypełnić wniosek elektroniczny dostępny w zakładce programy.

Formularz Kontaktowy

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.