Fundacja ARP

Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu powstała w 2019 roku. Celem jej jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym, uwrażliwianie na ich los, aktywizowanie i wspomaganie w rozwoju społeczności lokalnych, podejmowanie działań na rzecz dobra publicznego. Powołanie Fundacji wpłynęło na rozszerzenie zakresu funkcjonowania jej Fundatora – Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Agencja ta od początku swego istnienia wspiera przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji, odgrywając w ten sposób ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Troska o naukę i edukację, kulturę i tradycję oraz sport i zdrowie – to obszary działania Fundacji. Wspieramy domy dziecka, osoby niepełnosprawne, szpitale, zakłady lecznicze, instytucje i inicjatywy działające dla pożytku publicznego. Cel społeczny i zasady etyczne są nadrzędnymi wartościami, którymi Fundacja kieruje się w swojej codziennej pracy, a także w relacjach z interesariuszami.

Misja Fundacji ARP

W swoich działaniach Fundacja chce docierać do wszystkich, którzy mogą potrzebować naszego wsparcia oraz do wszystkich, dla których to wsparcie może okazać się niezbędne. Naszym celem jest promowanie aktywności obywatelskiej i premiowanie inicjatyw społecznych, które mają na celu działanie dla wspólnego dobra. Swoimi czynami chcemy dążyć do wzmocnienia tożsamości narodowej i stworzenia takich warunków funkcjonowania społecznego, które będą przeciwdziałały wykluczeniu z powodu wieku czy niepełnosprawności. Naszym celem jest służba ukierunkowana na wypracowywanie wspólnych korzyści. Aby w pełni wykorzystać potencjał Fundacji, chcemy zaoferować Państwu wsparcie w wybranych obszarach programowych i wykorzystać warunki stworzone przez Fundatora na działanie dla dobra publicznego.

Eugeniusz Kwiatkowski - Patron Fundacji ARP

Polski chemik, wicepremier, minister przemysłu i handlu, minister skarbu. Kierował opracowaniem 4-letniego planu inwestycyjnego przewidującego rozbudowę infrastruktury. Symbol wielkich dokonań w międzywojennej Polsce.

Eugeniusz Kwiatkowski ukończył jezuickie gimnazjum, studiował na Politechnice Lwowskiej, a następnie w Monachium. Już w czasie studiów działał w konspiracyjnych zrzeszeniach polskich studentów. Walczył w Legionach Polskich, pozostał w wojsku do 1921 roku.

Jeszcze w trakcie I wojny światowej pełnił funkcję zastępcy dyrektora Gazowni Lubelskiej. Ignacy Mościcki zarekomendował go na stanowisko ministra przemysłu i handlu w rządzie Kazimierza Bartla. Kwiatkowski przyjął tekę i był ministrem do 1930 roku. Na czas jego urzędowania przypadła budowa portu w Gdyni, na którą zostały przeznaczone ogromne środki. Kwiatkowski jako minister wspierał również budowę polskiej floty handlowej.

W 1931 roku zrezygnował z mandatu poselskiego w Sejmie Śląskim i został dyrektorem Państwowych Fabryk Związków Azotowych w Chorzowie i Mościcach. Od 1935 roku Eugeniusz Kwiatkowski pełnił funkcję wicepremiera i ministra skarbu. Włączył się w działalność Obozu Zjednoczenia Narodowego. Stał się szeroko znany jako autor koncepcji rozwoju handlu morskiego.

Od 1937 roku patronował Centralnemu Okręgowi Przemysłowemu. Uznawał, że zacofanie polskiej gospodarki mogą zmienić wyłącznie wielkie projekty. Opowiadał się za szybkim uprzemysłowieniem kraju i reformą rolną. Był zwolennikiem interwencjonizmu państwowego w dziedzinie cen płodów rolnych, oddłużania rolnictwa i inwestycji publicznych.

Eugeniusz Kwiatkowski

Patron Fundacji ARP