Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu, realizuje w imieniu Fundatora krótkoterminowe i długofalowe programy
w ramach trzech głównych obszarów:

     Nauka i edukacja

           

     Kultura i tradycja

                 Sport i zdrowie

Trwające programy:

  • Program Uśmiech – mały grant dla domów dziecka i okien życia

Pomagamy osobom najbardziej potrzebującym w ich podstawowych potrzebach. Chcemy zadbać o równy i godny start dla dzieci, które nie miały możliwości znaleźć się w pełnych i kochających rodzinach. Zależy nam, by dzieci znalezione w oknach życia miały możliwość otrzymania odpowiedniej opieki, a dzieci z domów dziecka zyskały szansę na dobry start w przyszłość.

Występując o dotację należy wypełnić Wniosek o wsparcie  w formie elektronicznej.

Wnioski kierowane do Fundacji w formie papierowej nie są rozpatrywane.
Brak odpowiedzi Fundacji w terminie 30 dni oznacza nieprzyjęcie wniosku i nieudzielenie wsparcia.
Fundacja nie jest zobowiązana do uzasadnienia odmowy przyznania wsparcia.
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z „Regulaminem przyznawania pomocy” oraz „Poradnikiem wypełniania wniosku”