FORMULARZ WNIOSKU O WSPARCIE

Podanie informacji nieprawdziwych, niekompletnych lub niespójnych może skutkować odrzuceniem wniosku bez wzywania do jego uzupełnienia.

Beneficjent nie będzie mógł wykorzystać środków wsparcia na płatności dla kontrahentów powiązanych osobowo z Beneficjentem.

Wniosek o wsparcie powinien zostać złożony co najmniej 30 dni przed planowanym terminem realizacji projektu.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z “Regulaminem udzielania wsparcia” oraz “Poradnikiem wypełniania wniosków”.

Fundacja może skontaktować się tylko z wybranymi wnioskodawcami. Brak odpowiedzi Fundacji w terminie 30 dni oznacza nieprzyjęcie wniosku i nieudzielenie wsparcia.
Fundacja nie jest zobowiązana do uzasadnienia odmowy przyznania wsparcia.

Działania podjęte przed lub po terminach realizacji projektu mogą zostać uznane za niekwalifikujące się do wsparcia przez Fundację.

  • (Można wgrywać pliki w formacie excel, pdf, jpg)
    Przeciągnij pliki tutaj lub
  • Można opisać beneficjentów bezpośrednich i pośrednich, jeżeli taki podział jest zasadny.
  • Harmonogram powinien mieć postać tabeli zawierającej informację o początku i końcu podejmowanego działania oraz opis działania, a także kto będzie realizował to działanie. (Można wgrywać pliki w formacie excel, pdf, jpg)
  • (kosztorys powinien mieć postać tabeli wykonanej w excelu zawierającej informację o działaniu, całościowym koszcie działania, oraz o tym jaka część kosztu ma zostać pokryta przez Fundację, jaka stanowić będzie wkład własny wnioskodawcy, a jaka będzie finansowana z innych źródeł). (Można wgrywać pliki w formacie excel, pdf, jpg)
    Przeciągnij pliki tutaj lub

 

Przed wysłaniem wniosku proszę upewnić się, że wszystkie pola zostały uzupełnione oraz załączone są wszystkie wymagane dokumenty. Potwierdzeniem złożenia wniosku jest wiadomość wysłana na email wnioskodawcy.