STATUT FUNDACJI
„FUNDACJA AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „FUNDACJA AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU” zwana w dalszej części „Fundacją”, ustanowiona została przez Agencję Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 4.12.2018 roku sporządzonym przez notariusza Annę Błaszczak w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ul. Koszykowej 69, lok. 2 (Rep. A nr 5321/2018).
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 2

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania swoich celów, Fundacja może działać także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
4. Fundacja posiada prawo powoływania ośrodków, biur, oddziałów, filii i zakładów w kraju i zagranicą.
5. Fundacja posiada prawo przystępowania do spółek, innych organizacji oraz łączenia się z innymi fundacjami.
6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w pkt. V. niniejszego Statutu.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną od chwili zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 5

1. Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji.
2. Fundacja może posługiwać się nazwą skróconą „FUNDACJA ARP”.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 6

1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaczenia, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
2. Prawa i przywileje o których mowa w ust. 1 ustala Rada Fundacji.

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

Celami Fundacji są działania na rzecz dobra wspólnego w zakresie:
1) społecznej odpowiedzialności biznesu,
2) pomocy społecznej,
3) pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych oraz osobom poszkodowanym podczas pracy w przemyśle,
4) wsparcia placówek opiekuńczo-wychowawczych,
5) wyrównywania szans,
6) ochrony i promocji zdrowia, w tym ratownictwa i ochrony ludności,
7) wsparcia kultury fizycznej i osób z niepełnosprawnością,
8) ochrony środowiska, szczególnie w obszarach przemysłowych i poprzemysłowych,
9) rozwoju wspólnot społecznych,
10) wsparcia rozwoju gospodarczego, w tym wspieranie innowacyjności,
11) wolontariatu,
12) działalności charytatywnej,
13) nauki i edukacji, w tym w zakresie przemysłu, technologii i innowacji,
14) edukacji obywatelskiej, w tym nieodpłatnej edukacji prawnej,
15) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) udzielanie wsparcia rzeczowego i finansowego na cele Fundacji,
b) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu,
c) udzielanie pomocy oraz działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz ochrony środowiska, w szczególności poprzez zakupy rzeczowe w postaci sprzętu medycznego,
d) wspieranie projektów badawczych w zakresie ochrony zdrowia oraz działań uwzględniających pierwszą pomoc medyczną, choroby onkologiczne i kardiologiczne oraz choroby niemowląt i dzieci, a także dofinansowanie rehabilitacji i procesu leczenia osób poszkodowanych,
e) inicjatywy na rzecz rozwoju nauki i edukacji, w tym inicjatywy wyrównujące szanse oraz wspierające talenty, inicjatywy mające na celu szerzenie wiedzy o przemyśle i nowych technologiach wraz z inicjatywami mającymi na celu krzewienie rozwoju zawodowego w tych dziedzinach,
f) wydawanie publikacji, ustanawianie i przyznawanie nagród za działania podejmowane w zakresie mieszczącym się w celach Fundacji,
g) współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz innymi organizacjami ukierunkowaną na realizację celów Fundacji,
h) wspieranie podmiotów lub wydarzeń o charakterze kulturalnym i artystycznym,
i) wspieranie lub inicjowanie lokalnych inicjatyw społecznych,
j) wspieranie lub prowadzenie kampanii promocyjnych i społecznych związanych z podejmowanymi przez Fundację działaniami,
k) pozyskiwanie środków na działalność Fundacji i realizację celów.

§ 9

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych instytucji, osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może przystępować do projektów i programów rządowych, pozarządowych i unijnych.
3. Radzie Fundacji przysługuje prawo do zmiany celów, dla których została powołana Fundacja.
4. Uchwałę w przedmiocie zmiany celów, dla których została powołana Fundacja, Rada Fundacji podejmuje jednogłośnie.
5. Dla ważności uchwały w przedmiocie zmiany celów, dla których powołana została Fundacja, wymagane jest pisemne jej zatwierdzenie przez Fundatora.

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie pieniężnej 3.000.000 (trzy miliony złotych), tworzący Fundusz Założycielski Fundacji oraz środki pieniężne, ruchomości, nieruchomości i prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
2. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznaczona jest kwota 5000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych).

§ 11

1. Dochody Fundacji pochodzą z wpłat Fundatora oraz spółek zależnych od Fundatora, a także z:
a) darowizn, spadków i zapisów,
b) datków, dotacji, subwencji oraz grantów,
c) dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie,
d) zysku odsetek bankowych i innych zysków kapitałowych, uzyskiwanych przez Fundację w kraju i za granicą,
e) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
f) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
g) funduszy unijnych.
2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
4. Z majątku Fundacji nie można:
a) udzielać pożyczek ani zabezpieczeń Fundatorowi, członkom organów Fundatora, członkom organów Fundacji, pracownikom Fundacji oraz osobom, z którymi pracownicy bądź członkowie organów Fundacji, Fundatora pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi”),
b) przekazywać środków ani też spełniać innych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń wynikających ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnienia funkcji, na rzecz osób bądź podmiotu wskazanego w lit. a) powyżej na zasadach innych, niż przekazywanie na rzecz osób trzecich, w ramach normalnej, zgodnej z celami Fundacji działalności, w szczególności niedopuszczalne są świadczenia na preferencyjnych warunkach,
c) przeznaczać środków na zakup, dokonywać zakupu towarów lub usług od osób bądź podmiotu wskazanego w lit. a) powyżej, jak też podmiotów z tymi osobami lub podmiotami powiązanymi na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich i po cenach wyższych niż rynkowe.
5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

IV. ORGANY FUNDACJI

§ 12

1. Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem” oraz
b) Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”.
2. Członkowie organów Fundacji zobowiązani są przestrzegać zasad najwyższej profesjonalnej staranności przy wykonywaniu swoich funkcji.

ZARZĄD

§ 13

1. Zarząd składa się z 1 do 3 członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. Członków Zarządu powołuje Rada na wspólną kadencję, która trwa 3 lata, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członków pierwszego Zarządu powołuje Fundator.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) upływu kadencji,
b) odwołania członka Zarządu przez Radę przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów,
c) złożenia przez członka Zarządu pisemnej rezygnacji Radzie (do wiadomości Fundatora),
d) śmierci członka Zarządu.
5. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie.
6. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu, Rada może delegować członka Rady do czasowego wykonywania obowiązków członka Zarządu, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące ze skutkiem zawieszenia na ten okres prawa udziału takiego członka Rady w pracach Rady i głosowaniach nad uchwałami Rady.
7. Członkowie Zarządu powinni legitymować się wyższym wykształceniem oraz wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do sprawowania powierzonych funkcji.

§ 14

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu zwoływane są poprzez zawiadomienia pisemne lub drogą elektroniczną, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia Zarządu.
3. Posiedzeniom przewodniczy Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu upoważniony przez Prezesa Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa.
5. Zarząd może podejmować uchwały poza posiedzeniami. Podejmowanie uchwał poza posiedzeniami Zarządu może następować na piśmie, drogą elektroniczną lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na taką formę głosowania. Dla ważności uchwał podejmowanych drogą elektroniczną lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymagane jest ich pisemne potwierdzenie przez członków Zarządu biorących udział w głosowaniu.

§ 15

Zarząd jest zobowiązany udostępnić na każde żądanie Rady lub Fundatora wszelkie dokumenty dotyczące działalności Fundacji oraz udzielać wszelkich wyjaśnień.

§ 16

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji jest uprawniony do podejmowania wszelkich czynności dotyczących Fundacji, niezastrzeżonych do kompetencji Rady lub Fundatora.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, w tym w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji, uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie bądź członek Zarządu działający łącznie z Prezesem Zarządu, bądź dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 17

1. Zarząd Fundacji w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością Fundacji zgodnie z jej celami i postanowieniami Statutu,
2) realizuje cele statutowe Fundacji,
3) pozyskuje środki na realizację celów statutowych,
4) sporządza i przedkłada Radzie sprawozdania i plany określone w ust. 2,
5) zarządza majątkiem Fundacji,
6) przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
7) decyduje o formach i wysokości środków przeznaczonych na realizację celów statutowych Fundacji,
8) określa wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenie pracowników Biura Fundacji, a także zatrudnia pracowników Biura Fundacji,
9) tworzy i znosi przedstawicielstwa, oddziały, zakłady i inne jednostki Fundacji oraz powołuje i odwołuje ich kierowników,
10) wnioskuje do Rady Fundacji o połączenie z inną Fundacją oraz o likwidację Fundacji,
11) uchwala regulaminy i inne akty wewnętrzne Fundacji z zastrzeżeniem regulaminu, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 14),
12) wykonuje czynności zlecone przez Radę,
13) wnioskuje do Rady Fundacji o wyrażenie zgody na przyjęcie przez Fundację darowizny o wartości przewyższającej kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),
14) wykonuje inne czynności przewidziane w Statucie i przepisach prawa.

2. Zarząd zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia Radzie:
1) sprawozdań kwartalnych w terminie 20 dni od zakończenia kwartału danego roku obrotowego, a w przypadku IV kwartału – w terminie 30 dni od zakończenia kwartału, zawierających w szczególności:

a) informację dotyczącą bieżącej działalności Fundacji,
b) informację na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej, z uwzględnieniem rachunku zysków i strat, bilansu i innych istotnych informacji finansowych,
c) informację o realizacji budżetu oraz przyczynach odchyleń,
d) informację o stanie zatrudnienia w Fundacji, bez względu na formę zatrudnienia, tj. na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług lub innej umowy o podobnym charakterze,
e) informację o sprawach sądowych prowadzonych przez Fundację,
2) sprawozdania finansowego w terminie do dnia 31 marca roku następnego po zakończeniu roku obrotowego,
3) wieloletniego programu działalności Fundacji,
4) sprawozdania z działalności, sporządzonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2001 r. Nr 50 poz. 529 z późn. zm.), przed przekazaniem ministrowi właściwemu ze względu na cele Fundacji.

§ 18

1. Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję społecznie albo w ramach stosunku pracy albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym umowy o świadczenie usług zarządzania.
2. Zasady i wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu ustala Fundator.
3. Członkom Zarządu, w tym Prezesowi Zarządu, może przysługiwać wynagrodzenie miesięczne, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
4. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, mogą otrzymać nagrodę roczną, na zasadach określonych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
5. W umowach między Fundacją a członkami Zarządu, w tym Prezesem Zarządu, Fundacja jest reprezentowana przez Radę.

§ 19

1. Zarząd może powoływać Radę Programową jako organ doradczy na potrzeby konkretnego programu prowadzonego przez Fundację.
2. Członkowie Rady Programowej mogą pełnić funkcję społecznie, pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, a także pełnić powierzone obowiązki na podstawie umowy cywilnoprawnej,
3. Zarząd może powołać organ opiniujący wnioski o wsparcie wpływające do Fundacji.

 

RADA FUNDACJI

§ 20

1. Rada jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada składa się z od 3 do 6 członków, w tym Przewodniczącego Rady, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora. Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej 4 lata.
3. Funkcję członka Rady, w tym Przewodniczącego, można pełnić więcej niż jedną kadencję.
4. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku:
a) upływu kadencji,
b) odwołania przez Fundatora przed upływem kadencji, w drodze pisemnego powiadomienia,
c) rezygnacji złożonej na piśmie Fundatorowi,
d) śmierci członka Rady,
e) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
5. Członek Rady nie może łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji członka Zarządu lub ze stosunkiem pracy w Fundacji lub otrzymywaniem wynagrodzenia od Fundacji na podstawie umowy cywilnoprawnej. Członek Rady nie może pozostawać z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa.
6. Z zastrzeżeniem przypadku określonego w § 13 ust. 6, w razie powołania Członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu lub nawiązania przez Członka Rady stosunku pracy z Fundacją, członkostwo takiej osoby w Radzie wygasa.
7. Członkowie Rady mogą pełnić funkcje społecznie lub otrzymywać wynagrodzenie, które ustala Fundator, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.
8. Członkowie Rady mają prawo do zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z ich udziałem w pracach Rady. Koszty te pokrywane są przez Fundację.

§ 21

1. Przewodniczący Rady organizuje i kieruje pracami Rady, w szczególności zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. Posiedzenia Rady zwoływane są nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje członek Rady upoważniony przez Przewodniczącego.
4. Rada podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności więcej niż połowy składu Rady (na dzień
podejmowania uchwały), z zastrzeżeniem uchwał, dla których statut zastrzega jednomyślność. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Rada może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z zastrzeżeniem, że wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Każdy członek Rady dysponuje jednym głosem.
7. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków.
8. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół obejmujący co najmniej listę obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, podjęte uchwały i ewentualnie zgłoszone zdania odrębne.
9. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone przez Radę.

§ 22

1. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3,
2) inicjowanie kierunków działalności Fundacji i nadzór nad ich prawidłową realizacją,
3) podejmowanie decyzji o zmianach treści Statutu, z zastrzeżeniem § 27 ust.1 zdanie drugie,
4) reprezentowanie Fundacji w umowach zawieranych z członkami Zarządu,
5) rozpatrzenie i zatwierdzanie kwartalnych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz ich przedłożenie Fundatorowi w terminie 10 dni po zatwierdzeniu,
6) rozpatrzenie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz rocznych sprawozdań finansowych Fundacji, a także podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w danym roku obrotowym,
7) monitorowanie i kontrola istotnych dla Fundacji decyzji Zarządu, ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Fundacji oraz ocena efektów pracy Zarządu,
8) sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji, z tym że czynności kontrolne mogą wykonywać również indywidualnie poszczególni członkowie Rady,
9) zatwierdzanie wieloletnich programów działalności Fundacji,
10) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Fundacji,
11) na pisemny wniosek Fundatora lub Zarządu, podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją oraz o likwidacji Fundacji,
12) przyznawanie wyróżnień honorowych osobom zasłużonym dla Fundacji,
13) reprezentowanie Fundacji w sporach z Zarządem lub jego poszczególnymi Członkami,
14) przyjęcie Regulaminu Rady Fundacji z zastrzeżeniem pisemnego zatwierdzenia go przez Fundatora,
15) wyrażanie zgody na przyjęcie przez Fundację darowizny o wartości przewyższającej kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).
2. W zakresie spraw majątkowych Fundacji, zgody Rady Fundacji wymaga rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).
3. Do obowiązków Rady należy:
1) egzekwowanie od Zarządu terminowej realizacji obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych określonych w § 17 ust. 2,
2) dokonywanie bieżącej kontroli pracy Zarządu, poprzez analizę otrzymywanych od Zarządu materiałów, w tym dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 2 oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień,
3) dokonywanie, na podstawie dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 2, oceny rocznej pracy Zarządu, stanowiącej podstawę do udzielenia lub nieudzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. Ocena ta przedkładana jest Fundatorowi.

§ 23

Rada w celu wykonywania swoich zadań jest uprawniona do:
a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 24

Fundacja gromadząc środki finansowe i dobra materialne dla realizacji zadań statutowych, może zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
a) Wydawanie książek (kod PKD: 58.11.Z),
b) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (kod PKD: 58.14.Z),
c) Pozostała działalność wydawnicza (kod PKD: 58.19.Z),
d) Działalność portali internetowych (kod PKD: 63.12.Z),
e) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (kod PKD: 63.99.Z),
f) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (kod PKD: 70.21.Z),
g) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (kod PKD 70.22.Z),
h) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (kod PKD: 72.20.Z),
i) Reklama (kod PKD: 73.1),
j) Badanie rynku i opinii publicznej (kod PKD: 73.20.Z),
k) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (kod PKD: 74.90.Z),
l) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (kod PKD: 82.30.Z),
m) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (kod PKD: 85.59).

§ 25

1. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
2. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie określonym w § 24 podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.
3. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
4. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenia, koncesję lub upoważnienia, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

§ 26

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych.
3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.
4. Decyzję o ustanowieniu i likwidacji zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd.

VI. ZMIANA STATUTU

§ 27

1. Zmiana Statutu Fundacji wymaga uchwały Rady oraz ujawnienia w Krajowym Rejestrze Sądowym i nie może być sprzeczna z celem Fundacji określonym w akcie założycielskim. Dla ważności uchwały w przedmiocie zmiany Statutu, wymagane jest pisemne jej zatwierdzenie przez Fundatora.
2. W przypadku podjęcia przez Radę Fundacji uchwały o zmianie Statutu, zatwierdzonej pisemnie przez Fundatora, Zarząd niezwłocznie sporządza tekst jednolity Statutu uwzględniający uchwalone zmiany i składa je właściwym organom.

VII. POŁĄCZENIE I LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 28

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Rada podejmuje uchwałę o wyrażeniu zgody na połączenie z inną fundacją na pisemny wniosek Fundatora lub Zarządu.
3. Uchwałę o połączeniu z inną fundacją, Rada podejmuje jednogłośnie.
4. Dla ważności uchwały w przedmiocie połączenia z inną fundacją, wymagane jest pisemne jej zatwierdzenie przez Fundatora.
5. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

§ 29

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Rada podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji na pisemny wniosek Fundatora lub Zarządu.
3. Uchwałę o rozwiązaniu Fundacji, Rada podejmuje jednogłośnie.
4. Dla ważności uchwały w przedmiocie likwidacji Fundacji, wymagane jest pisemne jej zatwierdzenie przez Fundatora.
5. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cele statutowe Fundacji, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji. Instytucje te wskazuje Fundator.
6. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

1. Fundacja składa Ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.
2. Roczne sprawozdanie finansowe Fundacji podlega badaniu przez biegłego rewidenta.
3. Fundator może w każdym czasie zarządzić przeprowadzenie kontroli działalności Fundacji. Organy Fundacji są zobowiązane do udostępnienia osobom kontrolującym wszelkich informacji i dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia kontroli.

§ 31

Statut lub jego zmiany wchodzą w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.