Sprawozdanie z działalności Fundacji ARP za rok 2019

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Fundacji ARP za rok 2019